Translate

EN SK

termsOfUseHeader
Všeobecné podmienky používania spoločnosti

THE LITTLE GYM® EUROPE

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na používanie všetkých častí webových sídiel www.thelittlegym.eu a www.thelittlegymfranchise.eu (ďalej len „webové sídlo“ alebo „toto webové sídlo“ alebo „naše webové sídlo“), ktoré vytvorila spoločnosť The LifeSkills Company S.A. (ďalej len „spoločnosť The Little Gym® Europe“ alebo „spoločnosť TLGE“ alebo „my“), Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brusel.


Na váš prístup k webovému sídlu a jeho používanie sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky a všetky ostatné podmienky uvedené na webovom sídle, ako aj platné zákony. Návštevou webového sídla a jeho prezeraním tieto všeobecné podmienky bez obmedzenia alebo výhrad prijímate. Ak s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, webové sídlo by ste nemali používať.

 
Nebudeme zodpovedať za žiadne škody alebo ujmy na zdraví spôsobené používaním webového sídla (napríklad vynechaním informácií alebo nesprávnymi tvrdeniami). Rovnako ako v prípade všetkých informácií na internete, neručíme za žiadne informácie, služby ani tovar poskytovaný na webovom sídle alebo prostredníctvom neho.


Všeobecné usmernenia


 
Informácie uvedené na webovom sídle alebo prístupné prostredníctvom webového sídla nemusia byť úplne presné alebo úplné. Hoci sa snažíme o presnosť nášho webového sídla, nezaručujeme ani nepotvrdzujeme presnosť alebo spoľahlivosť žiadnych informácií alebo obsahu, ktorý je na webovom sídle uvedený, prostredníctvom neho šírený alebo sprístupňovaný. Týmto potvrdzujete, že na informácie alebo obsah uvedený na webovom sídle sa spoliehate na vlastné riziko.

 
Nesmiete zverejňovať ani odosielať žiadny protizákonný, zastrašujúci, hanlivý, ohováračský, obscénny, škandalózny, poburujúci, pornografický ani znevažujúci materiál ani žiadny materiál, ktorý by mohol predstavovať alebo podnecovať správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, viedlo k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušilo nejaký zákon. Budeme plne spolupracovať so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní alebo vyhovieme žiadosti súdu o odhalenie totožnosti osoby, ktorá takéto informácie alebo materiály zverejnila. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záväzky v dôsledku zverejnených materiálov, prenosu, informácií alebo obsahu na webovom sídle ani v dôsledku žiadnej chyby, hanobenia, urážok, ohovárania, zanedbania, falošných informácií, obscénností, pornografie, zneuctenia alebo nepresnosti v takýchto zverejnených materiáloch, prenosoch, informáciách alebo obsahu na webovom sídle.


Škody a ujma na zdraví


 
Nebudeme mať záväzky ani zodpovedať za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo exemplárne škody alebo ujmy na zdraví, okrem iného ani za chyby, vynechané informácie, typografické chyby, oneskorený prenos, omyly, prerušenia, vymazanie súborov a oneskorenie prevádzky, vaše spoliehanie sa na nejaké informácie, služby alebo tovar poskytovaný na webovom sídle alebo prostredníctvom webového sídla ani za ich používanie, ako ani za neplnenie v dôsledku používania alebo prístupu k nejakému obsahu alebo informáciám na webovom sídle, obsahu nejakého webového sídla alebo sídiel s hypertextovým odkazom na webové sídlo, a to ani v prípade našej nedbanlivosti alebo ak sme vedeli o možnosti vzniku takýchto škôd. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí, ak platný zákon takéto obmedzenie nepovoľuje.

 

OdškodnenieZaväzujete sa chrániť, odškodniť a zbaviť zodpovednosti našu spoločnosť, naše pridružené spoločnosti, zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, zástupcov, poskytovateľov materiálu alebo komunikácie a poskytovateľov internetových služieb vo vzťahu k všetkým stratám, záväzkom, nárokom, výdavkom a odškodneniu, okrem iného aj vo vzťahu k poplatkom za právne služby, ktoré vzniknú v dôsledku nejakého nároku, žaloby alebo požiadavky na základe používania webového sídla alebo v súvislosti so zadaním, prenosom, zverejnením, vysielaním alebo inou komunikáciou s webovým sídlom alebo na webové sídlo.


Používanie materiálov a oznamov


 
So všetkou komunikáciou alebo materiálmi, ktoré na webové sídlo odošlete elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane všetkých údajov, otázok, poznámok, návrhov a podobne, sa bude zaobchádzať ako s neutajenou a nechránenou informáciou. Všetko, čo odošlete alebo zverejníte, sa stane naším majetkom alebo majetkom našich partnerov a môže sa používať na akýkoľvek účel, okrem iného aj na reprodukciu, sprístupnenie, prenos, publikovanie, vysielanie a zverejnenie. Okrem toho môžeme používať všetky nápady, koncepcie, know-how alebo techniky uvedené v komunikácii, ktorú na webové sídlo odošlete, a to na akýkoľvek účel, okrem iného aj na vývoj, výrobu a marketing produktov pomocou takýchto informácií s výnimkou prípadu, keď naša politika ochrany súkromia uvádza inak. doplňte odkaz na politiku ochrany súkromia


V dôsledku toho udeľujete spoločnosti TLGE výslovné povolenie na reprodukovanie obsahu, ktorý ste odoslali na webové sídlo, a na jeho poskytovanie verejnosti prostredníctvom internetu na celom svete a bez časového obmedzenia, bez možnosti nárokovať si za to nejakú finančnú alebo inú odmenu. 


Nesiete plnú a výlučnú zodpovednosť za obsah a dôsledky jeho šírenia prostredníctvom webového sídla. Zaručujete, že máte všetky potrebné práva a/alebo povolenia nevyhnutné na publikovanie na webovom sídle, ako to je opísané vyššie. Spoločnosť TLGE v tomto smere zabezpečíte proti všetkým sťažnostiam, nárokom alebo konaniu tretích strán alebo dozorných orgánov. Spoločnosť TLGE nevykonáva žiadnu predchádzajúcu kontrolu obsahu odoslaného na webové sídlo. V prípade nezákonného obsahu alebo obsahu, o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že bude predstavovať porušenie práv tretích strán, si spoločnosť TLGE ponecháva právo zabrániť jeho šíreniu a odstrániť ho z webového sídla bez predchádzajúceho informovania subjektu, ktorý obsah na webové sídlo zadal.


BezpečnosťŽiadny e-mailový prenos na internete a žiadna metóda uchovávania elektronických údajov nie je bezpečná na 100 %. Preto nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť osobných údajov a/alebo informácií, ktoré spoločnosti TLGE poskytnete, či už počas ich prenosu alebo uchovávania.

 

Autorské právo a obchodná známka


 
Všetky značky, autorské práva, patenty, práva duševného vlastníctva a iné majetkové práva, ktoré sa na webové sídlo vzťahujú, zostanú vždy majetkom spoločnosti TLGE. Webové sídlo predstavuje dielo a databázy chránené autorským právom, na ktoré má spoločnosť TLGE autorské a producentské práva. Texty, vzhľad, ilustrácie, fotografie, filmy, grafika a iné prvky webového sídla sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, upravovanie, menenie, preklad, zmena usporiadania, publikovanie alebo iné použitie celého webového sídla alebo jeho časti, v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu, či už elektronickom, mechanickom alebo inom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TLGE prísne zakázané. Obsah databázy je chránený zákonným právom, ktoré autorovi umožňuje zakázať vyhľadávanie alebo opakované používanie časti alebo celého obsahu. Každé porušenie týchto práv môže viesť k trestnému alebo občianskoprávnemu stíhaniu. 


Názvy, logá a iné symboly používané na webovom sídle sú zákonom chránené značky a/alebo obchodné názvy. Akékoľvek použitie týchto alebo podobných symbolov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TLGE je prísne zakázané.


Hypertextové odkazy


 
Webové sídlo môže obsahovať odkazy na webové sídla, ktoré nespravuje naša spoločnosť alebo ktoré s našou spoločnosťou nesúvisia. Hypertextové odkazy vám poskytujeme ako službu a webové sídlo ani naša spoločnosť ich nefinancuje ani s nimi nemá žiadne spojenie. Nevykonali sme kontrolu žiadneho z webových sídiel, ktoré má hypertextový odkaz na našom webovom sídle, a nie sme zodpovední za obsah žiadnych iných webových sídiel. Odkazy používate na vlastné riziko a naša spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o obsah, úplnosť alebo presnosť týchto odkazov alebo webových sídiel, na ktoré formou hypertextového odkazu odkazuje naše webové sídlo. Webové sídla, na ktoré formou hypertextového odkazu odkazuje naše webové sídlo, navyše ani skrytou formou nepodporujeme.

 

Politiky a postupyKaždá pobočka The Little Gym® predstavuje franšízu, ktorá je v samostatnom vlastníctve a prevádzke. Vzhľadom na to každá franšíza The Little Gym® prijala svoje vlastné politiky a postupy v súlade so svojou obchodnou činnosťou. Okrem iného sa to týka aj individuálnych náhrad. So žiadosťou o viac informácií kontaktujte konkrétnu franšízu.


Informácie tretích strán


 
Toto webové sídlo môže obsahovať odkazy na tretie strany alebo na informácie vytvorené tretími stranami vrátane informácií, ktoré sa získali od analytikov odvetvia alebo trhu alebo ktoré takýto analytici vytvorili. Publikácie v rámci daného odvetvia obvykle uvádzajú, že informácie, ktoré sú v nich uvedené, sa získali zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé, ale presnosť a úplnosť informácií nie je zaručená. Spoločnosť TLGE navyše nevykonala nezávislé overenie žiadnych odhadov ani prognóz tretích strán a takéto informácie nepodporuje ani o nich neposkytuje žiadne vyhlásenia.

 

Záruky


 
Informácie a referenčné materiály uvedené na webovom sídle sú určené výlučne ako osobné informácie pre čitateľa. Návštevou webového sídla a komunikáciou s ním vyjadrujete svoj súhlas s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti zbavujete zodpovednosti za obsah. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky o úplnosti alebo presnosti obsahu webového sídla alebo informácií či iných materiálov, ktoré na webovom sídle nájdete. Naším cieľom nie je kontrolovať presnosť informácií a iných materiálov dostupných na webovom sídle. Mali by ste vykonať vhodné opatrenia v záujme toho, aby ste si všetky takéto informácie overili. Nemôžeme niesť zodpovednosť za typografické chyby, chyby v rozložení ani za nesprávne informácie, vynechané informácie alebo technické nepresnosti či iné chyby na webovom sídle.

 
Na naše produkty a služby sa vzťahuje výlučne (ak vôbec) záruka podľa podmienok písomnej dohody medzi nami a kupujúcim.


S výnimkou záruky uvedenej v takýchto písomných dohodách sa týmto zriekame všetkých záruk a podmienok vo vzťahu k produktom alebo službám vrátane všetkých skrytých záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníctva a neporušovania.


Materiály, služby a informácie na webovom sídle sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek záruk alebo vyhlásení, či už výslovných alebo skrytých, okrem iného aj bez záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníctva a neporušovania.

 

Rôzne


 
Všeobecné podmienky uvedené na webovom sídle sa riadia a interpretujú podľa belgického právneho poriadku bez účinnosti jeho ustanovení o kolíznych normách. Výlučnú právomoc v prípade sporov, ktoré vzniknú v dôsledku používania webového sídla, budú mať súdy v Bruseli.


Ak je niektorá časť všeobecných podmienok považovaná za protizákonnú, neplatnú alebo nevykonateľnú, daná časť sa bude považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení. Sme oprávnení na základe vlastného uváženia takéto ustanovenia nahradiť iným ustanovením alebo ich zmeniť.


Žiadne neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie nejakého práva na základe všeobecných podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa daného práva. Neuplatnenie nejakého práva alebo jeho čiastočné uplatnenie nebráni v uplatnení daného alebo iného práva vyplývajúceho zo všeobecných podmienok v neskoršom okamihu.

 
Všeobecné podmienky predstavujú celý dohovor a dohodu medzi nami vo vzťahu k webovému sídlu a všetkým materiálom, komunikácii, prenosu alebo zverejňovaniu na webovom sídle. 


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť všeobecné podmienky bez toho, aby sme toto oznámenie aktualizovali. V takom prípade vykonáme zmenu dátumu aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Takýmito zmenami ste viazaný/-á a všeobecné podmienky by ste si mali pravidelne študovať a kontrolovať ich, aby ste poznali ich najnovšiu verziu.Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 26. februára 2016