Translate

EN SK

privacyPolicyHeader2
Všeobecná politika ochrany súkromia spoločnosti

THE LITTLE GYM® EUROPE

 


Táto politika ochrany súkromia reguluje spôsob, akým spoločnosť The Lifeskills Company S.A. a franšízanti spoločnosti The Little Gym® (súhrnne ďalej len ako „spoločnosť The Little Gym® Europe“, „spoločnosť TLGE“ alebo „my“) získava, používa, uchováva a zverejňuje vaše osobné údaje. 


Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na webové sídla www.thelittlegym.eu a www.thelittlegymfranchise.eu (ďalej len „webové sídlo“ alebo „toto webové sídlo“ alebo „naše webové sídlo“) a všetky produkty a služby, ktoré spoločnosť The Little Gym® Europe ponúka. 


Používaním tohto webového sídla alebo poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti TLGE vyjadrujete svoj súhlas so získavaním, používaním a poskytovaním svojich osobných údajov v súlade s touto politikou. 


Vo všeobecnosti od vás môžeme získavať informácie opísané nižšie a používať na ich účely, ktoré sú tiež opísané nižšie. Rozsah informácií, ktoré nám poskytnete, môžete obmedziť tak, že neodovzdáte internetové žiadosti opísané nižšie, pričom v takom prípade nebudete mať na službu požadovanú vo formulári nárok.


Táto politika sa nevzťahuje na politiky alebo postupy ochrany súkromia na webových sídlach iných subjektov, a to ani ak sú prepojené s webovým sídlom spoločnosti TLGE, a spoločnosť TLGE za ne nenesie zodpovednosť.  Ak použijete odkaz na iné webové sídlo na webovom sídle spoločnosti TLGE alebo odkaz na webové sídlo spoločnosti TLGE uvedený na inom webovom sídle, mali by ste si preštudovať politiku a postupy ochrany súkromia príslušného webového sídla.


Nezávislým vlastníkom a prevádzkovateľom každej lokality spoločnosti The Little Gym® je franšízant a spoločnosť TLGE nemôže zaručiť, že všetci franšízanti budú dodržiavať túto politiku ochrany súkromia, hoci sa ich o to pokúsi požiadať.

 

Kontrolór spracovania údajov
Kontrolórom spracovania osobných údajov je spoločnosť The Lifeskills Company S.A. (ďalej len „spoločnosť TLC“) so sídlom na adrese Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brusel, Belgicko. Spoločnosť TLC, ktorá je kontrolórom spracovania údajov, informovala o spracovaní údajov spotrebiteľov belgický výbor na ochranu súkromia. Toto oznámenie platí v každom európskom štáte, v ktorom spoločnosť TLGE prevádzkuje svoje franšízy. Identifikačné číslo spoločnosti TLC na účely tohto oznámenia je HM 003025146. 


Rozsah a zdroje
Táto politika reguluje spracovanie osobných údajov o členoch pobočky The Little Gym® (rodičoch, deťoch, účastníkoch atď.) alebo osobách, ktoré majú záujem o naše činnosti a služby. 

Naše zdroje:

 • toto webové sídlo (návštevy, registrácia, internetový formulár žiadosti, spojenie s časťami webového sídla určenými len pre členov, internetové formuláre, internetové akcie atď.),
 • žiadosti o informácie o našich programoch a službách,
 • prihlásenie sa na naše činnosti alebo využívanie služieb,
 • účasť na akciách pobočky The Little Gym®,
 • príležitostne získavame údaje nepriamo prostredníctvom našich partnerov (keď ste takýmto partnerom dali súhlas na to, aby nám takéto údaje poskytli).
O aké osobné údaje ide?
Vaše údaje získavame, keď sa rozhodnete zúčastniť našich činností alebo akcií, keď si vytvoríte internetový účet, keď sa s nami spojíte, navštívite naše webové sídlo alebo spoločnosti TLGE iným spôsobom poskytnete svoje informácie. Získavame napríklad tieto údaje:

 • meno, krstné meno, meno dieťaťa, dátum narodenia, pohlavie, 
 • emailová adresa alebo iné elektronické kontaktné údaje,
 • poštová adresa, 
 • telefónne číslo, číslo mobilného telefónu,
 • prihlasovacie meno a heslo, 
 • informácie o vašej domácnosti,
 • činnosti, ktoré ste si v pobočke The Little Gym® vybrali,
 • zdravotné údaje (ak ste nám ich poskytli v rámci našich služieb),
 • fotografie (ak nám dáte formálne povolenie na vyhotovovanie a používanie fotografií v rámci našich služieb),
 • čomu dávate prednosť v rámci komunikácie,
 • finančné údaje (bankové údaje v rámci zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli).Údaje získavame aj v prípade, že navštívili naše webové sídlo, a to prostredníctvom používania súborov cookies (pozri našu politiku v oblasti používania súborov cookies)  Doplniť odkaz na stránku s politikou používania súborov cookies


Údaje príležitostne získavame nepriamo z iných zdrojov, ak nám na takýto proces výmeny údajov dáte súhlas. Nepriamo získavame predovšetkým kontaktné údaje, údaje o domácnosti a dátum narodenia. 


Používanie súborov cookies
Naše webové sídlo môže používať súbory „cookies“ na získavanie údajov a vylepšovanie a prispôsobovanie služieb používateľovi. Cookies sú malé textové súbory zaregistrované na pevnom disku vášho počítača. 


Niektoré súbory cookies môžu inštalovať tretie strany na vlastnú zodpovednosť. 


Používatelia si môžu svoj internetový prehliadač (Internet Explorer, Firefox, Safari atď.) nastaviť tak, aby súbory cookies zakázal alebo informoval o ich zasielaní. Zoberte na vedomie, že v takom prípade nemusia niektoré časti webového sídla fungovať správne.Ak chcete získať viac informácií o našej politike používania súborov cookies, kliknite sem. (odkaz na stránku s politikou používania súborov cookies)

 
Informácie neumožňujúce zistenie totožnosti
O používateľoch môžeme počas každého ich kontaktu s naším webovým sídlom získavať informácie, na základe ktorých nie je možné zistiť ich totožnosť. Medzi informácie neumožňujúce zistenie totožnosti môžu patriť názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o pripojení používateľov na naše webové sídlo, napríklad operačný systém a poskytovatelia internetových služieb, ktorých používatelia využívajú, ako aj ďalšie podobné informácie.
 
Používanie získaných informácií
Spoločnosť The Little Gym® Europe (vo forme franšíz The Little Gym® alebo TLC) môže vaše osobné informácie získavať a používať na nasledovné účely:

 • Na účely objednania služieb: rezervácia úvodnej návštevy, zapísanie dieťaťa do niektorého z našich programov alebo žiadosti o ďalšie informácie o programoch pobočky The Little Gym®.
  Ak chcete prihlásiť svoje dieťa, môžete to urobiť: (i) osobne vo franšíze The Little Gym® alebo (ii) na základe výberu miesta a využitia internetového formulára, ktorého súčasťou sú osobné informácie, napríklad vaše meno, krstné meno, mená a vek vašich detí a kontaktné informácie. Nezávislými vlastníkmi a prevádzkovateľmi jednotlivých pobočiek The Little Gym® sú jednotliví franšízanti. Franšízant si môže ponechať vaše prihlasovacie údaje, aby vás mohol neskôr kontaktovať v súvislosti s: (a) prihlásením vášho dieťaťa, (b) budúcimi hodinami, produktmi a službami, ako aj propagačnými kampaňami.
 • Zaslanie vášho životopisu
  Ak máte záujem o prácu v pobočke The Little Gym®, môžete spoločnosti TLC alebo ktorémukoľvek franšízantovi poslať svoj životopis, a to e-mailom alebo riadnou poštou na adresy zverejnené na stránke Kontaktujte nás na každom miestnom webovom sídle. 
  Ak svoj životopis pošlete spoločnosti TLGE, môže ho poskytnúť franšízantom pôsobiacim vo vašom okolí, nebude však osobné údaje uvedené vo vašom životopise prenajímať, predávať ani inak sprístupňovať žiadnej tretej strane. 
 • Zasielanie informácií o našich činnostiach
  Vaše elektronické kontaktné údaje môžeme používať na zasielanie informácií a aktualizácií v súvislosti s vašimi objednanými službami. Môžeme ich použiť aj na to, aby sme odpovedali na vaše žiadosti o informácie, otázky a/alebo iné žiadosti. 
  S vaším súhlasom vám môžeme zasielať aj informácie o našich propagačných kampaniach, akciách, programoch alebo podujatiach.  Zasielanie takýchto propagačných informácií môžete kedykoľvek zrušiť: informácie o zrušení zasielania sú uvedené v spodnej časti každého e-mailu, pričom nás navyše môžete v tejto veci kontaktovať aj priamo (pozri naše kontaktné údaje nižšie).
 • Informácie pre potenciálnych franšízantov 
  Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach franšízingovej spolupráce so spoločnosťou TLGE, navštívte webové sídlo www.thelittlegymfranchise.eu.  Ak chcete spoločnosti TLGE poskytnúť svoje osobné informácie prostredníctvom jednotlivých internetových formulárov, spoločnosť TLGE získa informácie, ktoré v takýchto formulároch vyplníte.  Spoločnosť TLGE vám môže neskôr poslať formulár na poskytnutie dodatočných informácií vrátane finančných informácií, napr. odhadu vášho dostupného kapitálu v hotovosti a približnej čistej hodnoty. Spoločnosť TLGE nebude informácie, ktoré jej poskytnete, predávať, prenajímať ani inak sprístupňovať, ak najprv nezíska váš súhlas.  Ak ste však zamestnancom súčasnej franšízy spoločnosti TLGE, môžeme o vašej žiadosti informovať vášho súčasného zamestnávateľa (franšízanta).

 

Ako chránime vaše informácie
Uplatňujeme primerané postupy získavania, uchovávania a spracúvania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, pozmeňovaním, zverejňovaním alebo zničením.

 
Poskytovanie vašich osobných informácií iným subjektom
Vaše osobné informácie poskytujeme:

 • v rámci našej siete The Little Gym® (vrátane našich nezávislých tréningových centier, s ktorými máme franšízingový vzťah)
 • niekoľkým dôveryhodným tretím stranám: 
  • tretie strany, ktoré poskytujú služby v našom mene a podľa našich pokynov (napr. správcovia databázy, marketingové agentúry, ktoré nám pomáhajú pripravovať alebo posielať reklamné kampane...),
  • prostredníctvom analytických internetových nástrojov (prostredníctvom používania súborov cookies),
  • keď to musíme urobiť podľa zákona, predpisu alebo právneho procesu (napr. na príkaz súdu),
  • v reakcii na žiadosti zo strany štátnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní,
  • tretie strany, ktoré vám posielajú informácie o svojich produktoch alebo službách, ak ste nám dali súhlas na to, aby sme im vaše údaje poskytli,
  • keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo primerané s cieľom predísť telesnej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na nezákonnú činnosť alebo skutočnej nezákonnej činnosti.


Vyhradzujeme si právo prevádzať všetky údaje, ktoré o vás máme, ak predáme alebo prevedieme celý náš podnik alebo majetok alebo ich časť. Ak by došlo k takémuto predaju alebo prevodu, vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že prijímateľ bude údaje, ktoré ste nám poskytli, používať spôsobom, ktorý bude v súlade s touto politikou ochrany súkromia. Po takomto predaji alebo prevode sa môžete na prijímateľa obrátiť so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania daných informácií. 


Vaše kontaktné údaje nebudeme poskytovať tretím stranám na marketingové účely bez toho, aby sme od vás najskôr nezískali váš súhlas. 


Súhrnné anonymné demografické údaje o návštevníkoch a používateľoch môžeme poskytovať našim obchodným partnerom, dôveryhodným pridruženým spoločnostiam a inzerentom. S týmito partnermi môžeme organizovať spoločné marketingové kampane, avšak bez toho, aby sme im poskytli vaše osobné údaje. 


Používatelia však môžu naše webové sídlo navštevovať anonymne. Od používateľov budeme získavať údaje, na základe ktorých možno zistiť ich totožnosť, len ak nám ich dobrovoľne poskytnú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť osobné údaje, na základe ktorých ich možno identifikovať, s výnimkou prípadov, keď by im to mohlo zabrániť v účasti na nejakých činnostiach spojených s webovým sídlom.


Webové sídla tretích strán
Návštevníci môžu na našom webovom sídle nájsť reklamu alebo iný obsah, ktorý obsahuje odkazy na webové sídla a služby partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, držiteľov licencií a iných tretích strán. Obsah ani odkazy, ktoré sa na takýchto webových sídlach zobrazujú, nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za takýto obsah ani za postupy ochrany údajov uplatňované na takýchto webových sídlach. Tieto webové sídla a služby môžu mať svoje vlastné politiky ochrany súkromia a politiky v oblasti služieb zákazníkom, ktoré vám odporúčame si preštudovať. 
 
Dodržiavanie zákona o ochrane súkromia detí na internete
Ochrana súkromia malých detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu nikdy nezískavame ani neuchovávame na našom webovom sídle informácie od osôb, o ktorých vieme, že majú menej ako 13 rokov, a žiadna časť nášho webového sídla nie je navrhnutá tak, aby lákala pozornosť detí mladších ako 13 rokov. Deti do 13 rokov musia o poskytnutie osobných údajov na internete požiadať rodiča alebo poručníka.


Bezpečnosť platobných a iných údajov na internete
Staráme sa o bezpečnosť vašich osobných údajov a keď zadávate svoje osobné informácie, napríklad informácie o kreditnej karte alebo dieťati, takéto informácie sú zašifrované a chránené technológiou šifrovania s názvom Secure Sockets Layer Protocol (SSL), a uchovávajú sa pomocou štandardných bezpečnostných postupov a metód, ktoré sú primerané charakteru informácií.  Žiadna metóda prenosu dát na internete a elektronického uchovávania dát však nie je bezpečná na 100 %. Preto nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť osobných informácií, ktoré spoločnosti TLGE poskytnete, či už počas ich prenosu alebo uchovávania.

Ak si myslíte, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti vašich údajov, okamžite o tom spoločnosť TLGE informujte a ak sa to týka vašej kreditnej karty, ihneď informujte spoločnosť, ktorá vám kreditnú kartu vydala, v súlade s jej postupmi.

 
Zmeny v tejto politike ochrany súkromia
Spoločnosť Little Gym® Europe môže na základe vlastného uváženia túto politiku ochrany súkromia kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade vykonáme zmenu dátumu aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame vám, aby ste túto stránku často sledovali, či nedošlo k nejakým zmenám, aby ste boli aj naďalej informovaný/-á o tom, ako chránime osobné údaje, ktoré spracúvame. Uznávate a súhlasíte, že ste zodpovedný/-á za pravidelné kontrolovanie tejto politiky ochrany súkromia, aby ste sa dozvedeli o jednotlivých úpravách.

 
Vaše práva
Máte právo na prístup k svojim údajom a ich opravovanie. Máte tiež právo namietať proti používaniu svojich údajov na účely priameho marketingu. Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním podpísanej žiadosti s uvedením dátumu a s dokladom vašej totožnosti svojej pobočke The Little Gym® alebo spoločnosti The LifeSkills Company S.A. na adresu info@thelittlegym.eu alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. 


Kontakt s nami
Ak máte nejaké otázky o tejto politike ochrany súkromia, postupoch na tomto webovom sídle alebo svojom kontakte s týmto webovým sídlom, kontaktujte nás na adrese:

The Little Gym® Europe 
℅ The Lifeskills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brusel
Belgicko
info@thelittlegym.eu

 
Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 26. februára 2016